Leave this field blank
Leave this field blank
Leave this field blank

Błędy popełniane przez organizacje w audycie formalnym i ich przyczyny

Audyt formalny jest kluczowym elementem w zarządzaniu licencjami oprogramowania i Compliance. Celem audytu jest zapewnienie zgodności z warunkami licencyjnymi oraz identyfikacja potencjalnych niezgodności, które mogą prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych i prawnych. W artykule tym omówimy najczęściej popełniane błędy przez organizacje podczas audytu formalnego oraz przedstawimy rekomendacje, jak tych błędów unikać.

Zbytnio ufasz zespołowi audytora formalnego

Przekazanie odpowiedzialności i zaufania

Jednym z najczęściej popełnianych błędów przez organizacje jest zbytnie zaufanie zespołowi audytora formalnego. Wielu menedżerów i pracowników IT zakłada, że audytorzy, ze względu na swój profesjonalizm i doświadczenie, zawsze działają w najlepszym interesie organizacji. Niestety, taka postawa może prowadzić do poważnych problemów.

Audytorzy formalni działają na zlecenie producenta oprogramowania, który ma na celu maksymalizację zgodności licencyjnej i minimalizację ryzyk związanych z nieuprawnionym użyciem oprogramowania. W praktyce oznacza to, że audytorzy mogą być bardziej zainteresowani wykryciem jak największej liczby niezgodności, niż w optymalizacji kosztów dla organizacji.

Rekomendacje dotyczące zachowania niezależności

Aby uniknąć problemów związanych z nadmiernym zaufaniem audytorom, organizacje powinny:

 • Przeprowadzać regularne, wewnętrzne audyty licencyjne, aby mieć pełną świadomość swojego stanu zgodności przed przystąpieniem do formalnego audytu.
 • Weryfikować kompetencje i doświadczenie zespołu audytorskiego, z którym współpracują.
 • Monitorować działania audytorów i zachować krytyczne podejście do ich rekomendacji.

Właściwe przygotowanie i utrzymanie niezależności w procesie audytu może znacząco zredukować ryzyko finansowe i prawne.

Wszystko, co powiesz, może być użyte przeciwko tobie

Problemy wynikające z nadmiaru informacji

Kolejnym błędem jest dostarczanie nadmiaru informacji audytorom. Organizacje często działają w przekonaniu, że pełna transparentność i udostępnienie wszystkich możliwych danych świadczy o ich uczciwości i chęci współpracy. Niestety, taki nadmiar informacji może być użyty przeciwko nim.

Audytorzy formalni mają za zadanie łączyć fakty i zbierać dowody, które mogą wskazywać na niezgodności licencyjne. Nadmiar danych dostarczonych przez organizację może ułatwić im znalezienie potencjalnych problemów, które mogłyby zostać pominięte przy bardziej selektywnym podejściu.

Strategiczne zarządzanie informacjami

Aby unikać problemów związanych z nadmiarem informacji, organizacje powinny:

 • Selektywnie dzielić się informacjami, udostępniając tylko te dane, które są bezpośrednio związane z zakresem audytu.
 • Konsultować się z prawnikiem przed udostępnieniem jakichkolwiek danych audytorom, aby upewnić się, że nie dostarczają nadmiaru informacji, które mogą być użyte przeciwko nim.
 • Przeprowadzać wewnętrzne analizy i audyty przed rozpoczęciem formalnego audytu, aby zidentyfikować i naprawić potencjalne niezgodności.

Efektywne zarządzanie informacjami i współpraca z prawnikiem mogą znacząco zmniejszyć ryzyko finansowe i prawne związane z audytem formalnym.

Brak wdrożenia procedury komunikacji z audytorem

Skutki braku jednolitej polityki komunikacyjnej

Brak jednolitej polityki komunikacyjnej z audytorem to kolejny poważny błąd. Bez jasno określonych procedur komunikacyjnych, przepływ informacji w organizacji może być chaotyczny i niekontrolowany. Audytorzy, posiadając kontakty do różnych osób w organizacji, mogą uzyskać sprzeczne lub niekompletne informacje, co może prowadzić do niekorzystnych dla organizacji wniosków.

Tworzenie i wdrażanie procedur komunikacyjnych

Aby zapobiec problemom wynikającym z braku spójnej komunikacji, organizacje powinny:

 • Opracować jasne procedury komunikacyjne na czas audytu, określając, kto jest odpowiedzialny za kontakt z audytorami i jakie informacje mogą być udostępniane.
 • Przeszkolić pracowników w zakresie polityki komunikacyjnej, aby upewnić się, że wszyscy wiedzą, jak postępować podczas audytu.
 • Utrzymywać centralny punkt kontaktowy, który będzie zarządzał wszystkimi komunikacjami z audytorami.

Skuteczne procedury komunikacyjne mogą znacząco poprawić zarządzanie audytem formalnym i zminimalizować ryzyko związane z niekontrolowanym przepływem informacji.

Szukanie sojusznika w zespole handlowym producenta

Rozbieżne cele producenta i organizacji

W czasie trwania audytu formalnego, niektóre organizacje próbują szukać wsparcia u swojego opiekuna handlowego producenta oprogramowania. Jest to błąd, ponieważ cele producenta i organizacji są zazwyczaj rozbieżne. Podczas gdy organizacja stara się minimalizować koszty i unikać kar, opiekun handlowy producenta ma na celu maksymalizację sprzedaży i egzekwowanie zgodności licencyjnej.

Niezależne strategie negocjacyjne

Aby uniknąć problemów wynikających z rozbieżnych celów, organizacje powinny:

 • Unikać dzielenia się wewnętrznymi analizami i strategiami z opiekunem handlowym producenta.
 • Samodzielnie negocjować warunki audytu i licencje, korzystając z pomocy ekspertów zewnętrznych, takich jak prawnicy specjalizujący się w licencjach oprogramowania.
 • Skupiać się na budowaniu własnej, niezależnej strategii zarządzania licencjami.

Niezależne podejście do negocjacji i zarządzania licencjami może znacząco poprawić pozycję organizacji podczas audytu formalnego.

Wejście w proces audytu bez znajomości własnego bilansu licencji

Problemy wynikające z braku przygotowania

Wejście w proces audytu formalnego bez aktualnego bilansu licencji to poważny błąd, który może prowadzić do katastrofalnych konsekwencji finansowych i prawnych. Brak przygotowania oznacza, że organizacja nie ma pełnej świadomości swojego stanu zgodności licencyjnej, co może prowadzić do niespodziewanych kosztów i sankcji.

Przygotowanie do audytu formalnego

Aby skutecznie przygotować się do audytu formalnego, organizacje powinny:

 • Regularnie przeprowadzać wewnętrzne audyty licencyjne, aby mieć pełną świadomość swojego stanu zgodności.
 • Sporządzać aktualny bilans licencji, który będzie służył jako punkt odniesienia podczas audytu.
 • Wprowadzić systemy zarządzania aktywami oprogramowania (SAM), które pomogą w monitorowaniu i zarządzaniu licencjami.

Regularne przygotowanie i utrzymywanie aktualnego bilansu licencji mogą znacząco zredukować ryzyko finansowe i prawne związane z audytem formalnym.

Podsumowanie

Kluczowe wnioski i rekomendacje

Audyt formalny jest nieodłącznym elementem zarządzania licencjami oprogramowania, a unikanie typowych błędów może znacząco zredukować ryzyko finansowe i prawne. Kluczowe rekomendacje to:

 • Zachowanie niezależności i krytycznego podejścia do zespołu audytorskiego.
 • Selektywne udostępnianie informacji i konsultowanie się z prawnikiem.
 • Wprowadzenie spójnych procedur komunikacyjnych.
 • Niezależne negocjacje i zarządzanie licencjami.
 • Regularne przygotowanie i utrzymywanie aktualnego bilansu licencji.

Znaczenie ciągłego doskonalenia procesów Compliance

Ciągłe doskonalenie procesów zarządzania licencjami i Compliance jest kluczowe dla minimalizacji ryzyka. Organizacje powinny inwestować w szkolenia i edukację pracowników, regularne audyty wewnętrzne oraz aktualizację systemów zarządzania aktywami oprogramowania.

Udostępnij ten artykuł swoim współpracownikom